De toan fan Jan de Groot: "Aveseare"

"Astou avesere motst dan sit 't dy nooit met. Herkinne jim dat? Je motte befoorbeeld naar 'n belangrike ôfspraak, maar de tiid het dij wat te pakken en derom motstou hard. En silst 't sien: alle stoplichten sitte teugen en hest een foor dy rijen die't feulsten te starig rijdt. Wilst die auto ferbij, maar der komme hyltyd teugenlêgers an. Krastes. Dou kykst keer op keer op 't autoklokky. De tiid gaat harder as âns, ferbeeldstou dy."