Waadkust moat 10 kilometer lang keunstwurk krije: fan Ferwert nei It Amelân

As it oan Doarpsbelangen Ferwert-Hegebeintum leit, komt der in tsien kilometer lang keunstwurk fan de tsjerke op de terp nei It Amelân. It doarpsbelang wol hjirmei de kultuerhistoarje fan it doarp sichtberder meitsje. It keunstwurk wurdt makke yn gearwurking mei Sense of Place en keunstner Rob Sweere.
© Lightlines
It keunstwurk 'Lightlines' moat in tsien kilometerlange ferbiningsline wurde, mei as startpunt de tsjerke op de terp, fia de seedyk en it Waad nei it eilân Amelân. De ferbining wurdt lein troch in searje fan trije keunstwurken.

Trije tuorren

De wurken besteane út trije tuorren: yn it bos by Camminghasteate, efter de seedyk en op It Amelân. De wurken krije de nammen Dromer, Slaper en Waker.
De nammen ferwizen nei de typen diken dy't te finen binne yn it Fryske kustgebiet.
Der wurdt op it stuit noch wurke oan de finansiering en de fergunningen foar it keunstwurk. Yn 2023 soe it keunstwurk klear wêze moatte.