HEA! De regels fan Ulbe

Ulbe Visser is gjin Amelanner fan berte, mar is op jonge leeftiid adoptearre. En hy wit net better as dat hy op it eilân opgroeid is. It is der fertroud en feilich, Ulbe hat net iens in kaai fan syn hûs, want dat hoecht net op slot. Der jilde op it eilân ek eigen regels, troch de jierren hinne sa groeid. Net dat se in loopke mei it gesach nimme, mar der is wolris wat pleagerij mei de plysje.
HEA! Ulbe Visser wennet feilich en fertroud op It Amelân