HEA! It strân is Peter Kiewiet syn thús

Peter Kiewiet wennet yn Nes op It Amelân en syn grutste passy is it strânjutten. Fan it ôffal fan in oar makket hy meubels en bysûndere keunstwurken. It jutten sit yn syn bloed en Peter is ek it leafst te finen op it strân. Dêr fynt hy de rêst. Hy priizget himsels lokkich dat hy op It Amelân wennet.
HEA! Peter Kiewiet fielt him gelokkich op it strân fan It Amelân