LINTSJEREIN: Dit binne alle Friezen dy't in lintsje krigen ha

Yn Fryslân wurde dizze moandei lintsjes útrikt oan minsken dy't wat bysûnders dien of betsjut hawwe foar de mienskip. Dit jier wurde 74 Friezen keninklik ûnderskieden Dat is minder as ferline jier, doe wiene it der 84. Fanwegen de coronakrisis gie it útrikken krekt wat oars as oare jierren. Benijd wa't yn dyn gemeente in lintsje krigen hat? Besjoch it yn it oersjoch hjirûnder.
© ANP Foto

In oersjoch fan alle lintsjes yn Fryslân

Lintsjerein yn 2021 Leeftiid Wenplak Soart ûnderskieding
Achtkarspelen
Foppe van Dekken 71 Twizelerheide Lid
Geale Dijkstra 76 Surhústerfean Lid
Froukje Dijkstra-Stiksma 74 Surhústerfean Lid
Johannes Veenstra 63 Gerkeskleaster Lid
Maaike Veenstra-Komrij 61 Gerkeskleaster Lid
It Amelân
Tineke Borsch-De Boer 66 Hollum Lid
Dantumadiel
Otte Sijas Paulus Akkerman 74 Damwâld Lid
Jan Dantuma 63 Feanwâlden Lid
Anne van der Veen 74 Feanwâlden Lid
Romke Wielstra 63 Driezum Lid
Gauke van der Meer 76 Damwâld Lid
George Ihno Wim Dragt 68 Damwâld Ridder
De Fryske Marren
Jannie Lemstra-Kooistra 64 De Lemmer Lid
Elske Dijkstra-Pekema 65 Aldehaske Lid
Yeb Weersma 79 De Jouwer Lid
Lambert Doorn 63 De Jouwer Lid
Jochem Luinenburg 63 Ychten Lid
Harns
Fred Attema 65 Harns Lid
Hearrenfean
Antje Aaltje Durkstra-Kromhout 77 De Knipe Lid
Derk Jan Kleinhesselink 74 Hearrenfean Lid
Wopkje Mulder-Bekhof 92 Hearrenfean Lid
Martzen Scholte-Jonkman 72 Aldeboarn Lid
Sjoukje Stastra-Mulder 83 Hearrenfean Lid
Ljouwert
Wijtse Kemker 74 Britsum Lid
Wietze de Boer 79 Goutum Lid
Geertje Haringsma-Blaauw 69 Ljouwert Lid
Hendrik Fridsma 58 Wergea Lid
Paule Odette Stephanie Schaap 50 Eagum Lid
IJbeltje Kerkstra-Pijl 56 Wergea Lid
Gusta Olivier-Vonk 91 Ljouwert Lid
Jan Douwe Bijlsma 66 Grou Lid
Noardeast-Fryslân
Lammert Damsma 71 Dokkum Lid
Eaststellingwerf
Marja Sterk-den Dulk 76 De Haule Lid
Opsterlân
L.IJ. de Vries 84 Beetstersweach Lid
H. Modderman 79 Beetstersweach Lid
S.D. Jelsma-Koster 63 Beetstersweach Lid
C. Hoekmeijer 83 De Gordyk Lid
M.C. Hoekmeijer-Zijp 83 De Gordyk Lid
Skiermûntseach gjin lintsjes
Smellingerlân
Sipke Hoekstra 64 De Rottefalle Lid
Teije Pool 75 De Rottefalle Lid
Trijntje de Vries-Zwerver 65 Drachten Lid
Tom de Groot 62 Drachten Lid
Hiltje Feikje Klomp-de Jong 65 Boarnburgum Lid
Súdwest-Fryslân
Fekke Bijlsma 76 Snits Lid
Age Bootsma 72 Goaiïngea Lid
Piet Taeke van der Werf 68 Dearsum Lid
Janke van der Hoek 64 Dearsum Lid
Anna Marike Dijkstra-van der Woude 79 Itens Lid
Wietske Reitsma-Stoffelsma 58 Heech Lid
Johannes Pieter Koopmans 63 Folsgeare Lid
Egbert van der Wal 71 Ysbrechtum Lid
Thomas Dijkstra 79 Itens Ridder
Janneke Pagels 68 Boalsert Ridder
Gerard Cornelis Albertus Schouwstra 59 Snits Ridder
Skylge
Goos van Berghem 71 West-Skylge Lid
Piet van Heuveln 70 West-Skylge Lid
Steven Klijn 62 West-Skylge Lid
Tytsjerksteradiel
Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra 61 Burgum Lid
Harm Egbert van der Veen 72 Noardburgum Lid
Jacob Stegenga 72 Aldtsjerk Lid
Johannes de Graaf 80 Garyp Lid
Minke de Graaf-Kloosterman 78 Garyp Lid
Johannes Bosma 64 Oentsjerk Lid
Marinus Koopman 74 Gytsjerk Lid
Ria Fennema 52 Kenia Lid
Flylân
Hans Gertsen 66 Lid
Waadhoeke
Jelke Hoekstra 72 Frjentsjer Lid
Ben Scheepstra 63 Frjentsjer Lid
Leny Peters 70 Bitgum Lid
Jacob Stornebrink 88 Dronryp Lid
Tiny Stornebrink-Hogeling 84 Dronryp Lid
Frans Dijkstra 73 Bitgum Ridder
Weststellingwerf
Hoyte Jorna 70 Wolvegea Lid
Gerard Kranendonk 75 Steggerda Lid

Wat is it ferskil tusken in 'Lid' en in 'Ridder'?

Beide krije se in lintsje, mar it ferskil is dat in ridder it lintsje fertsjinnet foar syn of har ynset mei in regionale of sels lanlike betsjutting. Tink bygelyks oan wurk foar in lanlike feriening of museum.
In lid krijt it lintsje foar frijwilligerswurk foar de lokale mienskip, bygelyks foar it doarpshûs, in sportferiening of de tsjerke.