Omrop TIP: Jonge 'Beklimmers' yn Fryslân DOK

Hoe kinne jongelju har ynsette foar de ûntwikkeling fan it plattelân? En hoe hâlde ambisjeuze jongelju yn Fryslân perspektyf op in goede baan en in goed thús, sadat se net nei de Rânestêd hoege te ferhúzjen? Diel 6 fan de Fryslân DOK-searje 'Beklimmers fan it flakke lân' giet oer jongelju. Te sjen op 10 april by NPO 2 en op 11 april by Omrop Fryslân.
De titel fan dizze Fryslân DOK 'Go north, young man!' is ynspirearre op de jonge helden dy't it westen fan Amearika ûntdekke soene. 'Go West, young man!' In útdrukking út in oare tiid. Mar ek foar Fryske jongelju lei de takomst lang yn it westen fan it lân.
Ast jong bist en do wolst wat, moatst foaral nét op it Fryske plattelân hingjen bliuwe. Hop, de Ofslútdyk oer - dêr lizze de kânsen, dat is de takomst. Wat efterbliuwt binne 'de bliuwers'. Gjin kwalifikaasje dêr't de ambysje ôf spat. Der falle wurden as 'braindrain' en 'leechrin'. Hoe hâlde wy talintfolle jongerein yn Fryslân?
Jongelju yn oplieding © Omrop Fryslân

Jonge beklimmers

Yn de searje 'Beklimmers fan it flakke lân' siket Fryslân DOK nei inisjativen op lokaal, lytsskalich nivo, mar betocht op basis fan grutte ideeën en idealen. Nei ôfleveringen oer lânskip, natuer, lânbou, sûnens, en it doarp fan de takomst steane yn diel seis de jongelju sintraal.
Neffens Jouke de Vries, bestjoersfoarsitter fan de Ryksuniversiteit Grins, kinne júst jongelju bouwe oan fernijing en kinne se de regio ûntwikkelje.
Jouke de Vries, Rijksuniversiteit Groningen © Omrop Fryslân

Hightech

Yn 1950 kaam Philips nei Drachten en brocht in soad wurkgelegenheid mei him mei. De multynasjonale ûndernimming is no de spil fan it ICD, it Innovatiecluster Drachten, dat bestiet út 24 hightechbedriuwen út Noard-Nederlân.
Sa'n bedriuw is ZiuZ fan De Gordyk. Eigener Gerrit Baarda studearre en wurke earst yn it Westen, mar kaam werom nei Fryslân en begûn in bedriuw yn fideo-werkenning. It bout software foar de plysje en ûntwikkelet medyske apparatuer foar sikehuzen.
Bas de Nooijer, Ventura Systems © Omrop Fryslân

'Maakindustrie werom nei Nederlân'

It famyljebedriuw Ventura Systems yn Boalsert makket busdoarren, hat 200 man personiel, en klanten yn mear as 40 lannen. Eigener Bas de Nooijer hat ferlet fan tûke jongelju en tinkt dat de 'maakindustrie' wer hielendal weromkomt fan de legeleanelannen.
Jelte Steur út Tsjerkwert is ôfstudearre yn Delft as yndustrieel ûntwerper en wurke by Philips yn Amearika. Mar hy woe syn bern yn Fryslân opgroeie litte. Hy betocht en ûntwikkele in handige beker om út te iten en besiket no syn 'Riser' suksesfol yn de merk te setten.
Jelte Steur, yndustrieel ûntwerper © Omrop Fryslân
Fryslân DOK: 'Beklimmers fan it flakke lân' diel 6: Go North, young man!
Fryslân DOK wurdt Nederlânsk ûndertitele.