HEA! It lêste reid

As jonkje fan 8 knipte er al boskjes reid mei in skjirre en ferkocht dy. By Harmen Elzinga siet it reidsnijen der fan jongs ôf oan al yn, want syn pake en heit wiene ek reidsnijers. By Earnewâld meant Harmen tegearre mei syn maat Frans Wiersma de lêste hoekjes reid. It snijen is tige waarsgefoelich. It reid mei der net wiet ôf komme, oars begjint it te rotsjen. No't it briedseizoen begûn is, is it meanen ek dien.
HEA! Riedsnijer Harmen Elzinga