HEA! It fjild yn mei Menno en Nico

Ljipaaisykjen is pas leuk ast wat fynst. Dat fynt de twilling Nico en Menno Boersma. En se hawwe der each foar, in pear wiken ferlyn fûnen se it earste jeugdljipaai fan Fryslân, en ek no sjogge se oeral nêsten lizzen. Se binne it fjild yn om stokken te pleatsen by de nêsten, sadat in boer op de trekker goed sjocht wêr't er net meane moat. Neisoarch is belangryk, fine de bruorren, want der binne net mear safolle ljippen.
HEA! It fjild yn mei Menno en Nico