HEA! Skieppedriuwe

"Away" en "Lie Down"! Dizze Ingelske kommando's hearre de bordercollies Jeanie, Jessie, Nap en Jake geregeld. As hobby dogge harren baaskes Fokke en Marijke van der Bij oan skieppedriuwen. Se hawwe spesjaal Drintske skiep kocht sadat de hûnen dy opdriuwe kinne. Op oanwizingen fan Fokke en Marijke wurde de skiep troch de hûnen kreas by inoar brocht binnen de stekken.
HEA! Skieppedriuwe