Sint Piter is mei syn help Aldemar yn Grou oankaam

Yn Grou is sneontemiddei Sint Piter en syn help Aldemar mei hynder-en-wein oankaam. Yn it Grouster Sint Pitersjoernaal wie al te sjen dat Sint Piter maleur mei de motor krige en dat Aldemar dêrnei de stoomboat slepe moast.
© Eigen foto
Mar al gau wie de benzine op en boppedat lei der allegear iis. Uteinlik binne se yn Grou oankaam mei hynder-en-wein.
Nije wike snein, op 21 febrewaris wurdt it Sint Piterfeest yn Grou fierd.