HEA! Bouwe yn Wyns

It wiete waar hat de bougrûn yn Wyns frijwat drekkich makke. Dochs binne de timmerlju Seije Postma en Adriaan Kooistra dwaande út te setten wêr't peallen slein wurde kinne foar de bou fan trije huzen. De mannen jouwe neat om smoarge klean. Se hoopje net wat fan histoaryske wearde tsjin te kommen yn de grûn, want dat soe de bou flink fertraagje kinne.
Hea! Goeie Wyns