Fersefilla: De reis is it doel - Gerben Gerbrandy

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze. Diel 15: Gerben Gerbrandy, boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen oer it fers Ithaka fan Konstantinos P. Kaváfis (1863-1933), oerset troch Tiny Mulder (1921-2010).
Tekst en byld: Gerbrich van der Meer