Let's Dance & Beladen Landschap yn 'Ik bin benijd!' #5

Fotografe Lydia is nei de tentoanstelling 'Beladen Landschap' yn it Fries Museum yn Ljouwert. It binne yndrukwekkende foto's fan oarlochsgebieten en oare 'beladen' lânskippen.
Lidwien giet nei in repetysje fan Let's Dance. Jonge, erfaren dûnsers en âldere amateurs meitsje mei-inoar dizze dûnsfoarstelling, ûnder lieding fan koreografe Grietine Molenbuur. Te sjen yn de Harmonie op 31 maart en 1 april.