Fideodeiboek Herbergier Harns: "Bewoner begrijpt het niet en wordt boos"

Ans Visser fan it fersoargingstehûs Herbergier yn Harns fertelt oer hoe't it no by harren giet. Der is aldergeloks noch hieltyd net in bewenner dy't posityf test is op it coronafirus, mar de mûlkapkes makket it wurkjen wol dreech. Dêrom is Visser bliid dat se har daalks faksinearje litte kin. De ôfspraak is al makke.
Berjochten út it hert: faksinaasje
Ans spruts ek noch mei in bewenner fan Herbergier. It sil net hiel lang duorje foardat sy de mooglikheid krije om har faksinearje te litten. Frou Brok sjocht dêr posityf tsjinoan.
Bewenner mevrouw Brok
Mear vlogs fan Ans Visser en de oare vloggers fan de rige Berjochten út it hert sjen? Dat kin fia dizze dossierside.