HEA! Fiskje yn Aldebiltsyl

As it in bytsje kin binne Rick Peperkamp en Levi Bouma oan de wetterkant te finen. In ekstra frije skoaldei jout in moaie gelegenheid om yn Aldebiltsyl der nochris in snoekje út te heljen. De mannen meie graach fiskje en hielendal no't der fierder ek net in soad oars te dwaan is. Mar de skoalresultaten fan Levi hawwe der wolris wat fan te lijen.
HEA! Goeie Aldeleie