De krystwinsk fan Buma: "Hoe donkerder het is, hoe meer dat kaarsje licht geeft"

"Er is hoop op de komst van het vaccin en het voorbij gaan van corona. Het einde komt eraan. En toch zeg ik: hou vol, hou moed. Ook de komende maanden zullen nog pittig zijn." Dat hoe't Sybrand Buma, de boargemaster fan Ljouwert, nei de kommende moannen sjocht. Yn syn krystwinsk bepraat er it jier dat sa oars as tocht ferrûn en de tiid dy't no komt. Buma hat dochs ek in positive boadskip foar de krystdagen: "Misschien is één iemand nu uitnodigen die anders eenzaam is, wel mooier dan tien mensen bij een normale kerst."
Krystwinsk Sybrand Buma
Buma hat ek alle ynwenners fan Grinslân yn it Grinslânsk in "Zoalig Kerstmis en veul haail en zegen in 't nije joar" tawinske. De boargemaster fan Grins, Koen Schuiling, winske al syn "Fryske freonen" yn it Frysk in "noflike Kryst en folle lok en seine foar it nije jier".