FIDEO: Krystljochtspul foar bewenners Patyna op De Lemmer

Hoe kinst âlderein yn fersoargingstehuzen no opfleurje yn dizze tiid? Op De Lemmer ha se dêr wol in antwurd op: mei dûns, muzyk, fantasybylden en ljocht! Bern fan OBS Ekke de Haan hâlden dêr yn gearwurking mei folwoeksenen in foarstelling foar de âlderein fan Patyna De Schutse.
krystljochtspul foar bewenners Patyna op De Lemmer