HEA! Boartersguod en húsrie sûnt 1888

Se hannelje al fiif generaasjes lang yn boartersguod en húshâldlike artikelen. De famylje De Boer út Ljouwert is in famyljebedriuw sûnt 1888. Hoe is it eins om alle dagen as âlden, broer en sussen yn de winkel te stean? In bysûnderheid yn de winkel is de libbensgrutte iisbear dy't op it heden yn de etalaazje stiet. Mem Greetje makke him sels. Ien fan har dochters lûkt it pak foar de grap yn krysttiid wolris oan en stapt dan troch winkelstrjitte de Skrâns.
HEA! Fiif generaasjes yn it boartersguod