Tal WW-útkearings yn Fryslân stabyl nei moannen fan delgong

It oantal WW-útkearings yn Fryslân bleau yn novimber lyk yn ferhâlding ta oktober. Nei in flinke stiging krekt nei de corona-útbraak, naam it oantal WW-útkearings meardere moannen achter elkoar ôf. De ôfrûne twa moannen stabilisearre de WW. Yn it tredde fearnsjier werstelde de arbeidsmerk fan de klap fan de corona-útbraak.
It gebou fan it UWV yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Sybrand Grasdijk
Ein novimber telde Fryslân 10.217 WW-útkearings. Dat is trije persint fan de Fryske beropsbefolking. It oantal WW-útkearings yn Fryslân bleau yn novimber hast lyk oan dat yn oktober.
Nei in flinke stiging fan it oantal WW-útkearings nei de útbraak fan it coronafirus, naam de WW moannen achter inoar ôf. Foarige moanne kaam in ein oan dy delgong en stabilisearre it oantal WW-útkearings.

Hoareka

It byld yn novimber ferskilt de sektor. Yn de measte sektoaren naam it oantal WW-útkearings ôf, bygelyks yn it ûnderwiis en de soarch & wolwêzen. Yn de hoareka, lânbou en bou gie de WW omheech.
Troch de ein fan it heechseizoen yn dizze sektoaren is it gebrûklik dat it oantal WW-útkearings yn it neijier tanimt. Dit jier spilet ek de sluting fan de hoareka troch de lockdown in rol.
Yn ferhâlding mei in jier lyn telt Fryslân mear WW-útkearings. Dat komt troch de stiging fan de WW yn de earste moannen nei de corona-útbraak. Ein novimber 2020 telde Fryslân 1.092 mear WW-útkearings as in jier earder.

Wikseljend byld

Ein novimber wiene der yn Nederlân 276.369 WW-útkearings, trije persint fan de beropsbefolking. Foarige moanne wiene dat der 278.275. Dêrmei wie der in lichte delgong. In jier earder wiene it der yn novimber noch 227.693.