HEA! Ponny Daisy komt op besite

Chantal Schaper is fersoargjende yn wensoarchsintrum Sint Theresia op 'e Jouwer. Thús hat Chantal ponnys en se hat mei de aktiviteitekommisje oerlein oft it ek leuk wêze soe om har ponnys ris mei te nimmen nei it fersoargingshûs. Dat hat se dien en dat falt hiel goed by de bewenners. Se fine it geweldich en wat as in grapke begûn, blykt no in grut sukses.
Pony Diasy