FIDEO: 11 Andere Oorden yn Esonstad by Eanjum

Yn de krysttiid giet it foaral om it by inoar wêzen mei famylje, al sil dat dit jier fanwege corona minder wêze. Om hjir by stil te stean hawwe de keunstners fan LUNA Collective in ljochtprojeksje makke by it útstoarne fakânsjepark Esonstad by Eanjum. It binne âlde famyljefideo's fan fakânsjes. Op âlve plakken yn Fryslân binne de kommende tiid ljochtkeunstwurken te sjen, dit is de earste.
11 andere oorden dei1
11 Andere Oorden is in ljochtkeunstprojekt fan LUNA Collective (yn oparbeidzjen mei Provinsje Fryslân), dat fertoand wurdt op alve lokaasjes yn Fryslân. Alle dagen op in nij, geheim plak. Efter elk projeksje sit in krystgedachte. Fanwegen de beheinende maatregels mei der gjin publyk by wêze. In ympresje fan de ljochtprojekten is dêrom fan moandei 14 oant en mei 24 desimber alle dagen fan 17.00 oere ôf te sjen op telefyzje en online by Omrop Fryslân of op www.friesland.nl/11oorden. Op earste krystdei folget in kompilaasje. Hjir binne alle oare fideo's te sjen.