HEA! Goeie yn Warns

Wytske de Witte wennet sûnt twa jier yn Warns mei har man en twa bern. Se hat in hearlik grutte tún en dat is ideaal yn dizze coronatiid. Har wurk yn de hoareka leit stil, dus is der no tiid foar besinning. Wytske komt ta de ûntdekking dat se eins hielendal net sa sosjaal is. Hoe sil se dat oanpakke as de coronamaatregels op termyn wer ferromme wurde?
HEA! Goeie yn Warns