HEA! Leafde foar sûkelade

Jan Klaver fan Achlum kin der aardich oer meiprate: de leafde foar sûkelade. Al fjirtich jier sit hy yn it fak. Yn 1997 kocht hy it âld suvelfabryk yn it doarp en sette dêr syn eigen sûkeladefabryk op. De potsjes sûkeladepasta komme dêr fan de rinnende bân. En de frou fan Klaver makket de hearlikste bonbons. Kin Klaver der wat fan ôfbliuwe?
HEA! Klafa sûkelarje