HEA! Fries yn Grinslân

Hy wennet yn Grinslân, yn it Westerkwartier. Mar hy fielt him oe sa Fries. Herman van Vliet wennet yn Doezum yn in grut houten hûs mei de namme Bokkesprong. It giet by Herman op it hiem nammentlik allegear wat oars. Hy hâldt ferskate âlde Nederlânske rassen: Drintske heideskiep, Fryske stabijhûnen en Grinzer piken. Ien bist is hiel bysûnder: de Readbûnte ko Herma. Dy krige hy kado as rêder fan dat âldfryske ras.
HEA! Fries yn Grinslân