HEA! Grizelje mei Sint-Marten

Al 25 jier makket Hinke Elzinga op 11 novimber fan har tún in echte grizeltún. Bern meie der troch hinne rinne en krije oan de ein, nei in soad razen, har snobbersguod. De sfear is Halloween, mar foar Hinke heart grizeljen by Sint-Marten. Dit wurdt it lêste jier dat Hinke har tún fersiert. Se giet mei 'grizelpensjoen'. Takom jier nimt har dochter it stokje oer.
HEA! Sint Marten