HEA! Aailokjesamling

Frou Rolina Slager fan Appelskea sammelet sûnt 35 jier aailokjes. Se hat no sa'n 500 eksimplaren ferspraat oer it hûs te stean. It sammeljen begûn doe't se it hûs fan mem leechhelle. Dêr wie ien solitêr lokje, dat woe Rolina wol mei ha. En dat wie it begjin. Dêrnei kocht se sels lokjes op har reizen, mar se krijt ek in soad.
HEA! Aaidopke-sammeling