Liveblog | 26 oktober 2020

Coronanijs 26 oktober: boargemasters wolle wachtsje mei aksje

Yn dit liveblog is it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân te folgjen.
Bywurke: 27 oktober 2020, 06:16
moandei 26 oktober 2020
21:19

App-melding

Yn rom twa wiken tiid hawwe ûngefear 14.000 minsken dy't de CoronaMelder app brûke, fia dizze app oanjûn dat se besmet binne mei it coronafirus. Dat sei soarchminister Hugo de Jonge moandei yn de Earste Keamer by it debat oer de coronawet. Yntusken hawwe 3,5 miljoen minsken de app download op harren mobyltsje.
20:21

Boargemasters wolle wachtsje

De measte boargemasters fan de 25 feilichheidsregio's wolle de coronasifers de kommende dagen noch eefkes ôfwachtsje foar't der strangere maatregels trochfierd wurde moatte. Dat seine se oan it begjin fan it Veiligheidsberaad op moandeitejûn yn Utrecht.
Boargemaster Jan van Zanen giet mei mingde gefoelens de gearkomste yn. De soarch yn syn regio Haaglanden kampt mei in kapasiteitsprobleem. "Niet alleen in het aantal bedden, maar ook in het personeel. Ik hoop dat de ziekenhuizen het onderling kunnen regelen, maar zo niet dan dring ik bij het kabinet aan op strengere maatregelen", seit Van Zanen.
Boargemaster Paul Depla fan Breda seit dat "we even moeten zien hoe het balletje rolt, anders moeten we echt strenger worden." Boargemaster Annemarie Penn-te Strake "houdt de adem in", en fynt dat der noch ien as twa dagen wachte wurde moat mei nije maatregels, ôfhinklik fan de coronasifers. As dy oprinnen bliuwe "moeten we vol erop met draconische maatregelen", sa seit de boargemaster fan Maastricht.
17:06

Wethâlder posityf test

Wethâlder Mariska Rikkers-Oosterkamp fan de gemeente Weststellingwerf is posityf test op it coronafirus. Se hat milde klachten, en it giet nei omstannichheden goed mei har. De wethâlder wurke thús, en se is fan freed ôf yn thúskarantêne gien fanwege klachten. De kommende tiid sil se yn karantêne bliuwe om fierdere besmetting foar te kommen.
15:55

Nije boargemaster online beëdige

Boargemaster Caroline van de Pol fan Skylge sil woansdei 28 oktober online beëdige wurde. Gewoanwei soe der in spesjaal momint fan makke wurde yn de Westertsjerke, mar dat kin fanwege de coronakrisis net. "Ik had graag iedereen persoonlijk ontmoet", seit Van de Pol. "Maar onze gezondheid staat voorop". De beëdiging is dêrom no yn it gemeentehûs, mar dan sûnder de ried. Dy sit thús fia in livestream.
De nije boargemaster komt ynkoarten mei in fideoboadskip oan de eilanners, om harsels foar te stellen. Dêrneist komt der in digitaal sprekoere, en sil se yn lytse selskippen ynwenners en ûndernimmers moetsje.
15:23

'Tiisdei gjin nije maatregels'

It kabinet kundiget tiisdei nei alle gedachten gjin nije, yngripende maatregels oan om de fersprieding fan it coronafirus tsjin te gean. Dat meldt it ANP. Neffens boarnen komt der dan ek net in parsekonferinsje fan in oere, lykas de ôfrûne moannen as it kabinet maatregels oankundige of ferromme.
Wol komme premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jong mei in koarte ferklearring, en sille se de parse te wurd stean.
It kabinet hie snein in oerlis op it Catshûs oer de coronakrisis. Nei dat oerlis wiene der al lûden dat de mooglike effekten fan de hjoeddeiske maatregels dy't hast twa wiken lyn oankundige waarden, pas letter yn de wike sichtber wêze sille. It kabinet wol dêrom noch even wachtsje foardat der definityf besletten wurdt oer nije maatregels, sizze Haachske boarnen.
15:17

Ek ûndernimmers hawwe soargen oer coronakrisis yn MBO

De twa wichtichste wurkjouwersorganisaasjes, MKB-Nederland en VNO-NCW, makken harren soargen oer de gefolgen fan de coronakrisis foar mbo'ers. "Het is niet alleen heel vervelend voor de jongeren die het betreft, het gaat hier ook om onze toekomstige medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs is cruciaal, jongeren moeten hun studie op de juiste manier kunnen afronden", litte se tegearre yn in ferklearring witte.
De twa organisaasjes diele dêrmei de de soargen fan de MBO Ried en fan Frank van Hout fan ROC Friesland College. Neffens de koepelorganisaasje is it by praktykfakken dreech om de ferplichte oardel meter ôfstân te hâlden. Boppedat hawwe de studinten te min staazjeplakken.
14:54

102 mear coronapasjinten yn Nederlânske sikehuzen

Sikehuzen yn Nederlân behannelen moandei 2.249 coronapasjinten. Dat binne der 102 mear as op snein, meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.
De ferpleechôfdielingen hawwe yn de ôfrûne 24 oeren 291 coronapasjinten opnommen. Dêr stiet tsjinoer dat 205 minsken de ferpleechôfdielingen ferlitten hawwe. Hoefolle fan harren nei hûs of nei in refalidaasjesintrum mochten, en hoefolle fan harren nei in ic oerbrocht binne oer stoarn binne, is net bekend.
De intensivecare-ôfdielingen hawwe ôfrûne etmiel 49 coronapasjinten opnommen. Dêrneist hawwe 33 minsken de ic ferlitten, wêrtroch it totaal tal coronapasjinten dêr mei sechstjin omheech gie nei 506. Ek dêr is net bekend hoefolle fan de 33 stoarn binne en hoefolle nei in ferpleechôfdieling mochten.
14:45

10.353 nije besmettingen yn hiel Nederlân

Tusken sneintemoarn en moandeitemoarn binne der yn Nederlân 10.353 nije coronabesmettingen registrearre. Op snein hie it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.208 positive testen meld. Dat wienen der earst 10.211, mar dat is letter bysteld.
It tal stjergefallen yn Nederlân gie mei 26 omheech. Dat is ien minder as op snein, doe waarden 27 stjergefallen meld.
14:24

Fryslân telt 208 nije besmettings

Yn Fryslân binne der 208 nije coronabesmettings bykaam. It heechtst tal nije besmettings waard melden yn Súdwest-Fryslân. Dêr krigen 61 minsken in positive útslach te hearren, folge troch Ljouwert mei 27 besmettings. Op de Fryske Waadeilannen waarden gjin nije besmettings melden.
It nije tal besmettings is in teloarstelling, om't de trend fan in ôfnimmend tal besmettings hjirmei ferbrutsen wurdt. Snein waarden der 'mar' 103 nije besmettings melden.
Sjoch foar mear sifers oer it coronafirus op ús dossierside.
13:30

School Lyndensteyn kin wer iepen: coronatest wie negatyf

School Lyndensteyn yn Beetstersweach kin fan tiisdei ôf wer iepen. De skoalle wie sûnt tongersdei foar tsien dagen sletten fanwegen in positive coronatest by in meiwurker. Der docht no lykwols bliken dat der in flater makke is en de test negatyf wie. Nei oerlis mei de GGD is besletten dat de skoalle dus wer iepen kin.
Lyndensteyn is in skoalle foar bern mei in lichaamlike, geastlike of mearfâldige beheining en bern dy't langere tiid siik binne.
12:38

MBO-skoallen liede needklok oer praktykûnderwiis

De MBO Ried liedt de needklok om't der hieltyd mear learlingen sûnder staazjeplak sitte. Bedriuwen moatte de doarren ferplichte slute of falle om troch de coronamaatregels. Dêrtroch reitsje mbo-studinten harren staazjeplak kwyt. Ek Frank van Hout fan ROC Friesland College fernimt dat hieltyd mear studinten yn 'e problemen komme.
Frank van Hout fan it Friesland College
12:31

GGD beheint ûndersiken op fuortset ûnderwiis

Fanwegen de coronamaatregels nûget GGD Fryslân net alle learlingen út de earste en de twadde klasse mear út foar in sûnensûndersyk. Der wurdt in beheind oantal lealringen ûndersocht. Wa't ek help nedich hat, kin kontakt opnimme mei de GGD-meiwurkers op de skoallen.
11:55

Tytsjerksterardiel wol Stjerrewacht coronaproof meitsje

It kolleezje fan B&W yn Tytsjerksteradiel stelt rom 21.000 euro beskikber foar it coronaproof meitsjen fan de Stjerrewacht yn Burgum. Yn it museum moat in muorre sloopt wurde, sadat besikers feilich troch it museum rinne kinne.
11:06

Earste Keamer-leden hoege minder te reizgjen

Leden fan de Earste Keamer hoege de rest fan dit jier net fysyk oanwêzich te wêzen om harren te melden foar in plenêre fergadering. Troch it mooglik meitsjen de presinsjelist digitaal te ûndertekenjen, kinne senatoaren ûnnedich reizgje yn de coronakrisis foarkomme. Der is in romme mearderheid foar it foarstel dat SP-senator Tiny Kox tiisdei yntsjinnet. Fergaderingen wurde noch wol hieltyd fysyk holden.
Om in plenêre fergadering hâlde te kinnen, is in saneamd quorum nedich: in mearderheid fan de Earste Keamer moat 'presint' wêze. Foar senatoaren dy't sels net meidogge oan in debat, betsjut dat in retourke Den Haag om allinnich de list te ûndertekenjen. Dy reisbewegingen wol de senaat beheine.
10:57

'Sportskoalle is feilich'

De sportskoallen yn Nederlân wurde noch goed besocht en wurde troch de besikers as feilich sjoen. Dat docht bliken út ûndersyk fan de oerkoepeljende organisaasje 'Exclusieve Sportcentra'.
Der is lykwols yn coronatiid in soad ûnwissigens foar de ûndernimmers. Sa seit ek Han de Hair, fitnessûndernimmer op de Jouwer en foarsitter fan Exclusieve Sportcentra. "Laat het kabinet duidelijke regels afgeven en niet zoals nu een deel van de interpretatie van die regels bij de veiligheidsregio neerleggen. Feit blijft dat bewegen hét antwoord is op het coronavirus en dat het immuunsysteem enorm gebaat is bij een gezond gewicht. Dat is wat telt. Wij hebben samen met onze klanten de verantwoordelijkheid genomen om te werken aan het vergroten van de weerbaarheid", sa seit De Hair.
10:08

21 pasjinten op Fryske IC's

Op dit stuit lizze der 21 coronapasjinten op de Fryske IC's en 45 pasjinten op de gewoane ferpleechôfdielings. Dy sifers binne krekt wat heger as freed. Doe leine der 16 pasjinten op de Intensive Care en 41 minsken op de ferpleechôfdielings.
08:40

Update oer tal pasjinten yn it sikehûs

Fan 'e middei sil Ernst Kuipers, foarsitter fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, om 14.00 oere wer in update jaan oer de lêste sifers fan it tal pasjinten dat op dit stuit yn it sikehûs leit. Earder waard bekend dat de earste Nederlânske pasjinten nei Dútske sikehûzen oerbrocht binne.
08:20

Boargemasters wer om tafel

De boargemasters fan de 25 Veiligheidsregio's sille hjoed wer oerlizze en meiïnoar beprate oft ekstra maatregels nedich binne. De boargemasters jouwe ferfolgens advys oan it kabinet.
07:55

Revalidaasje Fryslân slút ôfdieling nei coronabesmetting meiwurker

Revalidaasje Fryslân yn Beetstersweach slút in ôfdieling nei't ien fan de meiwurkers posityf testen is op corona. De ôfdieling sil in wike lang ticht wêze en alle minsken moatte salang op harren eigen ôfdieling bliuwe. Ferline wike waard al bekend dat Lyndesteyn, skoalle foar spesjaal ûnderwiis yn Beetstersweach, in wike ticht moat fanwege in coronabesmetting by ien fan de meiwurkers.
07:50

Tiisdei nije parsekonferinsje

Moarn sille premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op 'e nij in parsekonferinsje jaan oer de stân fan saken en it tal coronabesmettings. Ek wurdt dan dúdlik oft der mear maatregels komme. Neffens kenners sille dy nije maatregels moarn noch net bekend makke wurde, mar sille Rutte en De Jonge wol warskôgje foar 'draconische' maatregels as minsken har net oan de bekende regels hâlde.
07:45

Wolkom yn dit liveblog

Goeiemoarn, en wolkom by dit liveblog fan moandei 26 oktober oer it coronafirus yn Fryslân. It wichtichste nijs fan snein kinst hjir neilêze.