HEA! It garaazjemuseum fan Berend

Oantinkens oan foarby fleine tiden: Berend Overwijk út Bakkefean kin dêr oer meiprate. Syn hiele hok stiet fol mei guod fan eartiids. Fan himsels, syn frou, mar ek fan ferstoarne famyljeleden. Je kinne sa stadichoan wol stelle dat Overwijk in museumútstalling fan syn famyljeskiednis yn syn garaazje hat.
HEA! It garaazjemuseum fan Berend OVerwijk