HEA! Fyftich jier tegearre buorkje

Al hast 50 jier buorkje broer en sus Wiemer en Janny ELzinga tegearre op de famyljepleats yn Jonkerslân. Dat is sa begûn doe't harren heit en mem siik waarden en de oare bern net boer wurde woene. Wiemer naam it spul oer, en Janny stapte derby yn omdat se it op skoalle net fine koe. De Elzinga's melke in stik as fjirtich Fryske readbûnte kij. Trochdat se altyd tegearre wurkje, kinne broer en sus elkoar ek út de pinne.
HEA! Tevreden boeren