Stjoer ús dyn Hea! Momint en meitsje kâns op in moaie priis.

  • Filmje in moai momint yn Fryslân fan minimaal 40 seconden.
  • Hâld dyn mobyl LIZZEND. Steande filmkes binne net geskikt foar op tv.
  • Hâld dyn mobyl stil. Draai dus ek net mei it ûndewerp mei.
  • WhatsApp dyn filmke nei de Online-redaksje fan Omrop Fryslân: 0682214741
  • Fermeld dyn namme, dyn adres en it plak dêr't it momint filme is.