FryslânDOK biedt filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't derta dogge, dy't reitsje of dy't diskusje oproppe, oer ûnderwerpen yn Fryslân.

  • De Frysktalige dokumintêres fan Fryslân DOK wurde Nederlânsk ûndertitele.
  • De útstjoerings binne te sjen op:
    Sneons by NPO2 om 15.30 oere (werhelling sneins)
    en sneins by Omrop Fryslân om 17.00 oere (werhelling alle oeren).

Ferwachte dokumintêres:

  • Boer Brussel Beweging 14 en 15 maaie
  • Jeanne Bieruma Oosting 21 en 22 maaie
  • Hillige Húskes - diel 2 28 en 29 maaie

Harkje

FryslânDOK hat ek in eigen podcast: 'FryslânDOK, ferhalen fan it flakke lân'. De podcast set oan ta neitinken en leit ferbinings tusken minsken yn en bûten Fryslân.