Omrop Fryslân is ek regelmjittich op syk nei freelancers. Wy sykje freelance sjoernalisten, editors, kameraminsken. Liket it dy moai om as freelancer oan ’e slach te gean by Omrop Fryslân? Folje dan it formulier yn en ús meiwurkers fan P&O nimme binnen 2 wiken kontakt mei dy op.