Oer dit dossier

De Ried fan Steat bepaalde yn maaie 2019 dat it programma om de stikstofútstjit te beheinen net goed genôch is. Guon projekten, wêrby't stikstof útstjitten wurdt yn kwetsbere natuergebieten, kinne dêrom net trochgean. Fergunningen wurde yn guon gefallen net ferliend en yn oare gefallen sels ynlutsen. Al it nijs hjiroer is werom te finen op dizze dossierpagina.