Oer dit dossier

Der wurdt al jierren oer praat: de Lelyline. De nije spoarline rint fan Grins fia Drachten, It Hearrenfean en Emmeloord nei de Rânestêd. De reistiid tusken it noarden en it westen fan Nederlân sil hjirmei in stik koarter wurde. De plannen foar de Lelyline wurde hieltyd konkreter. Al it nijs hjiroer is werom te finen op dizze dossierpagina.