Sûkerbôle brette hânsfodsjes mei bananefla en sûkelade

Foto Bananefla

Dit hast nedich:

  1 sûkerboltsje
  sinneblomoalje
  4 itensleppels fanylje fla
  1 mandaryn
  1/4 reep sûkelade

  Sûkerbole brette hânsfodsjes beslach:
  1 kopke molke
  1 aai

  Bananefla beslach:
  1 kopke molke
  1/2 kopke bier
  1 aai
  3-4 itensleppels cakemiks
  2 bananen

  Sa moatst it meitsje:

  • Snij it sûkerboltsje yn 3 plakken en meitsje de oalje hjit.
  • Klopje 1 aai troch 1 kopke molke en lis de plakken sûkerbôle deryn.
  • Bak de sûkerbôle om en om in de hjitte oalje en lit it útlekke op keukenpapier.
  • Klopje 1 aai troch 1 kopke molke en doch der 3-4 itensleppels cakemiks by.
  • Rier oant it beslach grouwer as pankoeken wurdt (oars keekmiks derby dwaan) en doch der dêrnei in flinke fluts bier by.
  • Skyl de banaan en snij 1 banaan yn skeane plakken, de oare yn skyfkes.
  • Meitsje de oalje hjit, doch de banaan yn it beslach en frituer de banaan koart goudbrún.
  • Smar fanylje fla oer de plak sûkerbôle.
  • Doch op de panne in flutske fla en lis de sûkerbôle deryn.
  • Lis der plakjes (skyfkes) banaan op en dêr boppe-op de lijwaarme frituere banaan. Garnearje mei in plakje mandaryn.
  • As lêste in bytsje raspe sûkelade der omhinne struie.

  Wolst it resept printe?

  Klik dan hjir om it resept as pdf te downloaden.

  (Advertinsje)