Slaad fan skinke ham mei spinaazjesûfflee, spekjes en grienten

Dit hast nedich:

  1 pakje rauwe ham
  1 komkommer
  2 tomaten
  1/2 potsje kapperkjes
  farske sniene andyvje
  rukolaslaad
  1 bakje spekreepkes
  10 kersetomaten
  1 sitroen
  1/2 pak farske spinaazje
  2 aaien
  1/2 fleske rjemme om mei te sieden
  moster-dressing

  Sa moatst it meitsje:

  • Snij de komkommer yn stikken fan 10 sintimeter.
  • Skyl, as in ierappel de bûtenste kant derôf en skyl dêrnei de komkommer nei binnen oant op de siedlist. Rol de komkommer wer op en snij dizze yn reepkes. No krigest komkommerspagetty!
  • Snij de tomaat yn fjouweren en helje de siedsjes derút. Snij dêrnei it fruchtfleis yn reepkes. Ming it troch de komkommer mei it heale potsje kapperkes.
  • Wok de spinaazje oant it slinkt. Hak de spinaazje fyn yn de keukenmasine mei in aai en in fluts rjemme.
  • Doch de spinaazje yn lytse foarmkes yn de magnetron; fol fermogen, 3-5 minuten lang.
  • Snij de spekjes yn reepkes en yn blokjes. Bak se krokant en lit se útlekke op keukenpapier.
  • Bou it slaad op: mei it komkommerslaad, de andyvje en it rukolaslaad. Strui der nútsjes en spekjes oer, drippelje der moster-dressing op
  • Doch de lijwaarme spinaazje sûfflee derop en garnearje mei de rauwe ham

  Wolst it resept printe?

  Klik dan hjir om it resept as pdf te downloaden.

  (Advertinsje)