Posjearre apel mei swiete spagetty en krommelige koekjes

Dit hast nedich foar 4 persoanen:

  4 apels
  ½ liter jus d’orange
  2 itensleppels apelsjerp
  Spagetty
  Koekjes en swiete nútsjes

  Sa moatst it meitsje:

  • Skyl de apels, helje it klokhûs derút en snij se it yn partsjes.
  • Sied de jus 'd orange mei de apelsjerp en doch de apelpartsjes deryn.
  • Koart siede litte en dan de apel derút skeppe.
  • Lit de apel kâld wurde.
  • Sierd de spagetty yn de jus d'orange, tink derom goed rierde oars brânt it oan!
  • Lis de apel op it de panne yn in ring. Doch de swiete spagetty yn it midden.
  • En dan in bytsje fan de siede saus derby mei de stikken snijde koekjes.

  Wolst it resept printe?

  Klik dan hjir om it resept as pdf te downloaden.

  (Advertinsje)