Fryslân Sûn

 • Lekker ite mei Reitse, út eigen kuolkast

Hoe sûn is Fryslân? Ite wy wol de goede produkten? Bewege wy wol genôch? Sjefkok Reitse Spanninga siket it út. Hy sjocht oeral yn ús provinsje en by dy yn de kuolkast mei de fraach: hoe sûn is Fryslân? Yn it programma bellet Reitse Spanninga samar by ien oan en dûkt dêr de kuolkast yn. Wat sit dêr yn en wat makket Reitse derfan?

(advertinsje)

Posjearre apel mei swiete spagetty en krommelige koekjes

Dit hast nedich foar 4 persoanen:

  4 apels
  ½ liter jus d’orange
  2 itensleppels apelsjerp
  Spagetty
  Koekjes en swiete nútsjes

  Sa moatst it meitsje:

  • Skyl de apels, helje it klokhûs derút en snij se it yn partsjes.
  • Sied de jus 'd orange mei de apelsjerp en doch de apelpartsjes deryn.
  • Koart siede litte en dan de apel derút skeppe.
  • Lit de apel kâld wurde.
  • Sierd de spagetty yn de jus d'orange, tink derom goed rierde oars brânt it oan!
  • Lis de apel op it de panne yn in ring. Doch de swiete spagetty yn it midden.
  • En dan in bytsje fan de siede saus derby mei de stikken snijde koekjes.

  Wolst it resept printe?

  Klik dan hjir om it resept as pdf te downloaden.

  (advertinsje)