Operaasje Fryske Flagge

De Fryske flagge, in belangryk symboal foar ús Friezen. Sadree't we de pompeblêden sjogge, begjint it hert flugger te slaan... En dy Fryske flagge komst oeral op 'e wrâld tsjin, want oeral binne Friezen. Of sa't we dat sa moai neame: Friezen om utens.

Mar ien ding hawwe wy Friezen noch net (útsein in eigen lân fansels...): in Fryske flagge-emoji. Dus in Fryske flagge tusken al dy flagge-ikoantsjes op de telefoan of sosjale media. Om sjen te litten hoe ynternasjonaal oft ús flagge is, begjint Omrop Fryslân 'Operaasje Fryske Flagge'. It doel is om foto's te sammeljen fan Friezen om utens fan oer de hiele wrâld, fansels mei in Fryske flagge yn de hannen. En dan wolle we foto's út alle lannen op ierde! It ultime doel is om foarinoar te krijen dat der in Fryske flagge-emoji komt.

Pleats dyn foto as Fries om utens op de kaart

Hoe wurket it?

  • Bisto Fries om utens, dus wennest net mear yn Fryslân, meitsje dan in foto fan dysels mei de Fryske flagge.
  • Folje ûnderoan dizze side it formulier yn ynklusyf de foto.
  • Fierder freegje we dy om noch wat fragen te beäntwurdzjen, sadat elkenien ek te witten komme kin fan wa'tsto ien bist. De antwurden meist fansels ek yn it Nederlânsk skriuwe.
  • Dyn ynstjoering wurdt earst goedkard troch de redaksje. Dêrnei is it resultaat te sjen op de kaart.
  • Hasto net in Fryske flagge om hannen? Printsje dan ús spesjale Operaasje Fryske Flagge-flagge út.

Help nedich?

As it dy net slagget, helpe wy dy graach. Oerdeis kinsto ús redaksje whatsappe foar help: +31682214741. Sy kinne dyn gegevens ek foar dy op de kaart sette.

Folje hjirûnder it formulier yn

Bestannen meie net grutter wêze as 10 MB.
Tastiene bestânsformaten: gif jpg jpeg png.
(Advertinsje)