Freonen fan Omrop Fryslân

  Oprop

  Bestjoerslid:   

  De gearstalling fan ús bestjoer yn acht nimmend, giet ús foarkar út nei in man! It takomstich bestjoerslid is stiper fan de Freonen fan Omrop Fryslân en kin op syn minst it Frysk ferstean. It lêzen en skriuwen kinne fan ús Fryske taal hat in pree. Likegoed binne minsken mei kennis fan it Bilts en/of  it Stellingwerfs tige wolkom.

  It bestjoer fan de Freonen komt ien kear yn de seis wiken by inoar foar in gearkomste, yn de measte gefallen sil dat wêze op in moandei- of tiisdeitemiddei. Yn de moanne maart wurdt op in woansdeitejûn de jierlikse ledegearkomste holden yn it Omropgebou.

  Redaksjelid:
  Hy/sy is stiper fan de Freonen fan Omrop Fryslân en hat niget oan it lêzen en skriuwen yn de Fryske taal. Binne jo mear thús mei it Bilts en/of  it Stellingwerfs: ek jo binne tige wolkom. Jo hoege net perfoarst fan it begjin ôf diel út te meitsjen fan ús bestjoer, mar it hat mei de tiid wol ús foarkar.

  As redaksjelid wurkje jo mei oan it gearstallen fan ús ledeblêd Each& Ear, dat trije kear yn it jier ferskynt. Dêrfoar wurde foar elk boekje twa redaksjegearkomsten fêst-lein, wêryn ’t ideeën útwurke wurde en alle kopij sammele, neisjoen en goedkard wurdt. In ôffurdiging fan M&K (Marketing &Kommunikaasje) fan de Omrop stiet garant foar it nijs fan harren kant.


  Wolle jo hjir mear oer witte?
  Stoer in mail nei: freonen@omropfryslan.nl

   

  Each & Ear

  Klik op de ôfbylding om de lêste edysje fan de Each & Ear te lêzen.

  eachenear

  De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân (FOF), is de stipersferieniging fan de Omrop. It doel fan de feriening is it stribjen nei in goede publike Fryske Omrop foar radio en telefyzje. De FOF soarget foar ynformaasje oer Omrop Fryslân en stipet Omrop Fryslân by syn doelstellings en aktiviteiten.

  De FOF hâldt kontakt mei har leden fia it ledeblêd Each en Ear, dat trije kear yn it jier útkomt. Se organisearje ekskurzjes yn de maitiid, lêzings, in jiergearkomste yn maart en in kulturele jûn yn 'e hjerst. Ek organisearje de Freonen ekskurzjes mei in besite oan in rjochtstreeks radio- of telefyzjeprogramma.

  Lid wurde?

  Wolle jo ek graach freon wurde fan de FOF? De ledebydrage is min. € 9,- yn it jier. Jo kinne belje nei 058-2153375 (woansdeis tusken 10.30 en 14.30 oere) of 06-4390 3180. Jo kinne jo ek oanmelde fia it formulier ûnderoan dizze side.

  De Freonen hawwe ek in eigen facebookside mei nijs, links en foto's fan bygelyks de spesjale Freone-eveneminten:

  De frijwillichsters

  De frijwillichsters fan de Freonen fan de Omrop: Ans Tamminga en Gea Bouma organisearje û.o. ekskurzjes, kulturele jûnen, de jiergearkomste en it jierlikse reiske yn de maitiid. As jo lid wurde foar € 9,- yn it jier, dan kinne jo dêroan dielnimme.

  Kontakt

  Jo kinne op ferskate wizen kontakt opnimme mei de FOF, bygelyks fia de mail: freonen@omropfryslan.nl of troch te beljen nei 058-2153375 (woansdeis tusken 10.30 en 14.30 oere). Jo kinne ek in briefke stjoere nei:

  Feriening Freonen fan Omrop Fryslân
  Postbus 7600
  8903 JP LJOUWERT

  Oanmelde Freonen fan Omrop Fryslân

  (advertinsje)