Freonen fan Omrop Fryslân

Nijsbrief Freonen

De FOF hâldt kontakt mei har leden fia it ledeblêd Each en Ear en/of in Nijsbrief. Klik op de ôfbylding om de lêste útjefte fan de Freonen te lêzen.

eachenear

Lid wurde?

Wolle jo ek graach freon wurde fan de FOF? De ledebydrage is min. € 9,- yn it jier. Jo kinne belje nei 06 439 031 80. Jo kinne jo ek oanmelde fia it formulier ûnderoan dizze side.

De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân (FOF), is de stipersferiening fan de Omrop. It doel fan de feriening is it stribjen nei in goede publike Fryske Omrop foar radio en telefyzje. De FOF soarget foar ynformaasje oer Omrop Fryslân en stipet Omrop Fryslân by syn doelstellings en aktiviteiten.

De FOF hâldt kontakt mei har leden fia it ledeblêd Each en Ear (twa kear yn it jier) en in nijsbrief (ien kear yn it jier).

De Freonen hawwe ek in eigen facebookside mei nijs, links en foto's fan bygelyks de spesjale Freone-eveneminten.

Kontakt

Jo kinne op ferskate wizen kontakt opnimme mei de FOF, bygelyks fia de mail: freonen@omropfryslan.nl.

Jo kinne ek in briefke stjoere nei:
Feriening Freonen fan Omrop Fryslân
Zuiderkruisweg 2, 8938 AP Ljouwert

Oanmelde Freonen fan Omrop Fryslân

(Advertinsje)