Freonen fan Omrop Fryslân

  Each & Ear

  Klik op de ôfbylding om de lêste edysje fan de Each & Ear te lêzen.

  eachenear

  De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân (FOF), is de stipersferieniging fan de Omrop. It doel fan de feriening is it stribjen nei in goede publike Fryske Omrop foar radio en telefyzje. De FOF soarget foar ynformaasje oer Omrop Fryslân en stipet Omrop Fryslân by syn doelstellings en aktiviteiten.

  De FOF hâldt kontakt mei har leden fia it ledeblêd Each en Ear, dat trije kear yn it jier útkomt. Se organisearje ekskurzjes yn de maitiid, lêzings, in jiergearkomste yn maart en in kulturele jûn yn 'e hjerst. Ek organisearje de Freonen ekskurzjes mei in besite oan in rjochtstreeks radio- of telefyzjeprogramma.

  Lid wurde?

  Wolle jo ek graach freon wurde fan de FOF? De ledebydrage is min. € 9,- yn it jier. Jo kinne belje nei 058-2153375 (woansdeis tusken 10.30 en 14.30 oere) of 06-4390 3180. Jo kinne jo ek oanmelde fia it formulier ûnderoan dizze side.

  De Freonen hawwe ek in eigen facebookside mei nijs, links en foto's fan bygelyks de spesjale Freone-eveneminten:

  De frijwillichsters

  De frijwillichsters fan de Freonen fan de Omrop: Ans Tamminga en Gea Bouma organisearje û.o. ekskurzjes, kulturele jûnen, de jiergearkomste en it jierlikse reiske yn de maitiid. As jo lid wurde foar € 9,- yn it jier, dan kinne jo dêroan dielnimme.

  Kontakt

  Jo kinne op ferskate wizen kontakt opnimme mei de FOF, bygelyks fia de mail: freonen@omropfryslan.nl of troch te beljen nei 058-2153375 (woansdeis tusken 10.30 en 14.30 oere). Jo kinne ek in briefke stjoere nei:

  Feriening Freonen fan Omrop Fryslân
  Postbus 7600
  8903 JP LJOUWERT

  Oanmelde Freonen fan Omrop Fryslân

  (advertinsje)