Frekwinsjes

Radio

FM en DAB+
Omrop Fryslân Radio stjoert yn Fryslân út op 92.2 FM en 92.5 FM en yn de noardlike helte fan Nederlân fia digitale radio, DAB+ kanaal 9D en 6B. Mei dit nije digitale systeem kinne radiostjoerders sûnder rûs ûntfongen wurde. Om DAB+ ûntfange te kinnen is in nije radio nedich. Sjoch foar mear ynformaasje oer DAB+ op www.digitalradio.nl.


Kabel
De omrop is ek fia de kabel te beharkjen, sawol analooch as digitaal.

  • Ziggo: 90.5 FM of 95.9 FM (digitaal 824 of 1824)
  • Kabel Noord: 88.9 FM (digitaal 805)


Online
Omrop Fryslân Radio is ek live fia ús webside en ús apps te beharkjen. Hawwe jo in ynternetradio dan fine jo Omrop Fryslân yn de database fan de radio, of brûk de folgjende link: https://www.omropfryslan.nl/radio.m3u

Telefyzje

Omrop Fryslân Telefyzje is yn hiel Fryslân te sjen fia Digitenne (DVB-T) en fia de kabel, sawol analooch as digitaal.

  • Ziggo: digitaal op kanaal 30 en 702, analooch op 12 (224,25 MHz) of S15+ (264,00 MHz)
  • Kabel Noord: digitaal op kanaal 11, analooch op 50 (703,25 MHz)
  • KPN: Kanaal 502​

Omrop Fryslân Telefyzje is ek streekrjocht fia ús webside en ús apps te besjen.

Satellyt

Omrop Fryslân Telefyzje is ek te ûntfangen fia de ASTRA 3-satellyt. op 23,5 graden East. Dêrfoar hawwe jo wol in skûtel nedich mei dûbele kop (DUO- of Triple-LNB) en sûnt jannewaris 2014 in HD-ûntfanger.

Fan 1 july 2016 ôf is Omrop Fryslân Telefyzje opnaam yn it Basispakket fan CanalDigital en dêrtroch net mear Free-to-air te ûntfangen. Mear ynformaasje is te finen op: canaldigitaal.nl en op omropfryslan.nl/satellyt.

Radio

FM en DAB+
Omrop Fryslân Radio zendt in Fryslân uit op 92.2 FM en 92.5 FM en in de noordelijke helft van Nederland via digitale radio, DAB+ kanaal 9D en 6B. Met dit nieuwe digitale systeem kunnen radiozenders zonder ruis ontvangen worden. Om DAB+ te kunnen ontvangen is een nieuwe radio nodig. Kijk voor meer informatie over DAB+ op www.digitalradio.nl.
>> Ontvangstkaart FM
>> Ontvangstkaart DAB+

Kabel
De omrop is ook via de kabel te beluisteren, zowel analoog als digitaal.
>> Ziggo: 95.9 FM of 90.5 FM (digitaal 824 of 1824)
>> Kabel Noord: 88.9 FM (digitaal 805)

Online
Omrop Fryslân Radio is ook live via onze website en onze apps te beluisteren.

Televisie

Omrop Fryslân Televisie is in heel Fryslân te zien via Digitenne (DVB-T) en via de kabel, zowel analoog als digitaal. De Omrop is op de volgende kanalen te vinden:
>> Ziggo: digitaal op kanaal 30 en 702, analoog op 12 (224,25 MHz) of S15+ (264,00 MHz)
>> Kabel Noord: digitaal op kanaal 11, analoog op 50 (703,25 MHz)
>> KPN: Kanaal 502
Omrop Fryslân Televisie is ook live via onze website en onze apps te bekijken.

Satelliet

Omrop Fryslân Televisie is ook te ontvangen via de ASTRA 3-satelliet op 23,5 graden Oost. Daarvoor heeft u wel een schotel nodig met dubbele kop (DUO- of Triple-LNB) en sinds januari 2014 een HD-ûntfanger. Meer informatie hierover vindt u op omropfryslan.nl/satellyt.

Vanaf 1 juli 2016 is Omrop Fryslân Televisie opgenomen in het Basispakket van CanalDigital en daardoor niet meer Free-to-air te ontvangen. Meer informatie is te vinden op: canaldigitaal.nl en op omropfryslan.nl/satellyt.

(advertinsje)