Frekwinsjes

Radio

FM en DAB+
Omrop Fryslân Radio stjoert yn Fryslân út op 92.2 FM en 92.5 FM en yn de noardlike helte fan Nederlân fia digitale radio, DAB+ kanaal 9D en 6B. Mei dit nije digitale systeem kinne radiostjoerders sûnder rûs ûntfongen wurde. Om DAB+ ûntfange te kinnen is in nije radio nedich. Sjoch foar mear ynformaasje oer DAB+ op www.digitalradio.nl.


Kabel
De omrop is ek fia de kabel te beharkjen, sawol analooch as digitaal.

  • Ziggo: 90.5 FM of 95.9 FM (digitaal 824 of 1824)
  • Kabel Noord: 88.9 FM (digitaal 805)


Online
Omrop Fryslân Radio is ek live fia ús webside en ús apps te beharkjen.

Telefyzje

Omrop Fryslân Telefyzje is yn hiel Fryslân te sjen fia Digitenne (DVB-T) en fia de kabel, sawol analooch as digitaal.

  • Ziggo: digitaal op kanaal 30 en 702, analooch op 12 (224,25 MHz) of S15+ (264,00 MHz)
  • Kabel Noord: digitaal op kanaal 11, analooch op 50 (703,25 MHz)
  • KPN: Kanaal 502​ (allinnich yn Fryslân en de oangrinzjende provinsjes: Grins, Drinte, Oerisel, Flevolân en Noard-Hollân)

Omrop Fryslân Telefyzje is ek streekrjocht fia ús webside en ús apps te besjen.

Satellyt

Omrop Fryslân Telefyzje is ek te ûntfangen fia de ASTRA 3-satellyt. op 23,5 graden East. Dêrfoar hawwe jo wol in skûtel nedich mei dûbele kop (DUO- of Triple-LNB) en sûnt jannewaris 2014 in HD-ûntfanger.

Fan 1 july 2016 ôf is Omrop Fryslân Telefyzje opnaam yn it Basispakket fan CanalDigital en dêrtroch net mear Free-to-air te ûntfangen. Mear ynformaasje is te finen op: canaldigitaal.nl en op omropfryslan.nl/satellyt.

Radio

FM en DAB+
Omrop Fryslân Radio zendt in Fryslân uit op 92.2 FM en 92.5 FM en in de noordelijke helft van Nederland via digitale radio, DAB+ kanaal 9D en 6B. Met dit nieuwe digitale systeem kunnen radiozenders zonder ruis ontvangen worden. Om DAB+ te kunnen ontvangen is een nieuwe radio nodig. Kijk voor meer informatie over DAB+ op www.digitalradio.nl.
>> Ontvangstkaart FM
>> Ontvangstkaart DAB+

Kabel
De omrop is ook via de kabel te beluisteren, zowel analoog als digitaal.
>> Ziggo: 95.9 FM of 90.5 FM (digitaal 824 of 1824)
>> Kabel Noord: 88.9 FM (digitaal 805)

Online
Omrop Fryslân Radio is ook live via onze website en onze apps te beluisteren.

Televisie

Omrop Fryslân Televisie is in heel Fryslân te zien via Digitenne (DVB-T) en via de kabel, zowel analoog als digitaal. De omrop is op de volgende kanalen te vinden:
>> Ziggo: digitaal op kanaal 30 en 702, analoog op 12 (224,25 MHz) of S15+ (264,00 MHz)
>> Kabel Noord: digitaal op kanaal 11, analoog op 50 (703,25 MHz)
>> KPN: Kanaal 502​: alleen in Fryslân en de aangrenzen provincies (Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland)
Omrop Fryslân Televisie is ook live via onze website en onze apps te bekijken.

Satelliet

Omrop Fryslân Televisie is ook te ontvangen via de ASTRA 3-satelliet op 23,5 graden Oost. Daarvoor heeft u wel een schotel nodig met dubbele kop (DUO- of Triple-LNB) en sinds januari 2014 een HD-ûntfanger. Meer informatie hierover vind u op omropfryslan.nl/satellyt.

Vanaf 1 juli 2016 is Omrop Fryslân Televisie opgenomen in het Basispakket van CanalDigital en daardoor niet meer Free-to-air te ontvangen. Meer informatie is te vinden op: canaldigitaal.nl en op omropfryslan.nl/satellyt.

(advertinsje)