Wetterskipsferkiezings

Alles oer de Wetterskipsferkiezings

Mei-inoar dogge der yn Fryslân 10 partijen mei oan de ferkiezings foar Wetterskip Fryslân. In oersjoch fan alle partijen en meitsje kennis mei alle listlûkers.

1. Water Natuurlijk
Listlûker: Marian Jager
It ferkiezingsprogramma fan Water Natuurlijk

2. PvdA Listlûker: Henni van Asten It ferkiezingsprogramma fan de PvdA 3. CDA Listlûker: Bé de Winter It ferkiezingsprogramma fan it CDA 4. Lagere Lasten Burger Listlûker: Sjerp de Jong De stânpunten fan Lagere Lasten Burger 5. Bedrijf Boer en Burger (earder: Werk aan Water) Listlûker: Trienke Elshof It ferkiezingsprogramma fan Bedrijf Boer en Burger 6. FNP Listlûker: Sake van der Meer It ferkiezingsprogramma fan de FNP 7. VVD Listlûker: Lieuwe Tamminga It ferkiezingsprogramma fan de VVD 8. ChristenUnie Listlûker: Rein Ferwerda It ferkiezingsprogramma fan de ChristenUnie 9. 50PLUS Listlûker: Theun Wiersma De spearpunten fan 50PLUS 10. Partij voor de Dieren Listlûker: Theo Scheper It (lanlike) ferkiezingsprogramma fan de Partij voor de Dieren
(advertinsje)