De dreamen

De Dreamen foar Fryslan

  Ek benijd nei de dreamen fan oaren? Hjir wurde alle dreamen sammele, dy't by ús binnenkomme!

  (advertinsje)

  De dream fan Joke van Dijk

   Myn dream is om feilich te wenjen. ús hûzen fersakje en dat wurd de kommende jieren in grut probleem foar un protte minsken. Ut wurd tiid, dat wy serieus nommen wurde en stipe wurde yn ús striid, want Fryslan sakket fuort.

   De dream fan Sieb Bandstra

    Myn dream is dat yn sté fan de fûgels, al dy trochsleine miljeu gekken oppakt wurde yn in reservaat set wurde en de kaai foart gooie. Dat der in erecode komt foar soarch foar minsken mei in beperking yn plak fan foar de natuer. Dat der in sûn lykwicht socht wurdt tusken kultuer, natuer en konjunctuer.

    De dream fan Van Marle

     Alle apotheken en huisartsen weer gratis inzamelen oude medicatie , naalden en spuiten. nu gaat alles in de kliko of riolering...en komt het in het oppervlaktewater! Alleen een inzamelpunt bij de gemeente (Sneek) voor de gehele zuidwesthoek loopt niet!

     De dream fan Truus van der Plaats

     Myn dream foar fryslan: Rest en romte. Minder grutte dyken, minder hurd riede. Kruden, blommen en vee in a greiden.

     De dream fan Trynke Attema

      Myn dream is dat ieder hert him iepen wol stelle foar de Hillige Geast en dat God yn harren hert mei komme wenjen. Dat se de krêft en de rêst en de leafde fan ús Heit yn de Himel meie belibje/erfare meie :) Das myn dream!

      De dream fan Anns Humalda-Ezendam

       Ik droom ervan , dat de jeugd veel meer leert over planten en dieren, vlak bij huis. Ik verbaas mij steeds, dat bij moeilijke quizzen , men haast nooit de meest bekende dier of plant kent!!! Ik droom van onderwijzers, die met de jeugd de natuur in wandelen en hen wijzen op al wat groeit en bloeit.!

       De dream fan Petra Vlutters

        Een Friesland met een basisinkomen voor iedereen zodat iedereen daadwerkelijk een kans krijgt op gelijkwaardigheid op inkomensvermeerdering en voor zorgtaken. Daarnaast zie ik mij in mijn droom fietsen door een landschap met veel bloemen en weidevogels. Dat deze droom geen werkelijkheid meer is, vind ik een grote nachtmerrie. Gezond weer op voor iedereen!

        De dream fan Yfke Poortman

         Myn dream is dat Fryslan een voorbeeld provincie gaat worden wat betreft dierenwelzijn. Geen Plofkippen, Koeien en Varkens in de wei . Gewoon omgaan met dieren zo als dat DIER hoort te zijn

         De dream fan Marjan Middelkoop

          Mijn droom is, dat er nu, eindelijk, eens een serieus met de toeristische ondernemers wordt omgegaan.
          Nu er, weer een duur geldverslindend, provinciaal, toeristisch apparaat, wordt opgetuigd, hoop ik dat dit het laatste toeristisch apparaat is. Wij willen, als toeristische ondernemers nu wel eens iets hebben waar we op terug kunnen vallen!.

          De dream fan Tseard Kikstra

           Mien dream is meer landbou ien hiel fryslan want dat is beter var de cultuur want fryslan is een echte landbou provincie ek bringt landbou volle jild op var de provincie dear mij kinne wij de provincie helemaal tip top meitsie.

           De dream fan Nico Minnema

           In fryslan werbij we wer oan it lanskip sjen kinne yn hokker tiid fan it jier we sitte. No is it lan simmerdeis, yn de hjerst, ’s winters en yn de maaitiid allyke grien en droech. Ik wol graach dat it lanskip yn de hjerst en ’s winters ferkleuret fan grien nei giel en brungiel, mei hjir en der in plasse wetter. En yn de maaitiid en de simmer feroaret yn ferskate kleuren grien mei giel, wyt en reade tinten. Dit moat mooglik weze troch in oar gebruk en wetterbehear.

           De dream fan Tricia van Brug

           De dream fan Wybren Bruinsma

            Mear greidefugelboeren en aaisykje yn it frije fjild.

            De dream fan Anne-Marie Mulder

            De dream fan Sipke Bakker

             Myn dream is dat der troch omrop fryslan better frysk sprutsen wurd tidens de sportwedstriden.

             De dream fan Romain Lautenschutz

             De dream fan Wim Hospes

              Dat in het Provinciaal Bestuur geen Statenleden zitting zullen krijgen die gezegd hebben onder hun Nederlands burgerschap uit te willen komen en mede daarom militaire dienst geweigerd hebben én dromen van een zelfstandige regio Fryslân binnen Europa.

              De dream fan Evert Pultrum

               Myn dream is betere en goedkopere O.V.-dienstregeling: Niet op elk vast tijdstip grote bussen inzetten, zowel door de weeks als in het weekend. Beter is de bus te reserveren op de plek van de halte middels een speciale Bel-paal bij de bushalte. Niet meer een uur of langer daarvoor thuis bellen, maar op de plek van de bushalte. Bij 3 of meer klanten gaat de bus pas rijden. Dit levert geen lege bussen op, zoals ik ze nu wel zie rijden. Het geld wat hiermee bespaard blijft, steekt de provincie in meer treinen van Fryslan naar de Randstad v.v.
               Ook betere / vriendelijkere samenwerking tussen NS en Arriva. Kan de NS niet rijden door een defecte trein, dan moet de Arriva ingezet worden. Laat Arriva s'nachts over de sporen rijden. Dit is myn dream voor us mooie better berykbare Fryslan! Daarnaast moet het mogelijk zijn om weekends weer een stoomtrein door het Friese landschap te zien rijden, het liefst tussen Leeuwarden en Wolvega.

               De dream fan Doede Bleeker

               De dream fan Ester

                Myn Dream: Een ieder deelgenoot maken van de schoonheid, rust, ruimte, natuur, water en bedrijvigheid van de provincie Friesland. Met creatieve invulling van leegstaande woningen, gebouwen en bedrijven i.p.v. constante nieuwbouw waarvoor we mooie groene openruimtes moeten inleveren.

                De dream fan N.E. Hammer

                 Friesland mag NIET het afvalputje voor het westen worden. Den Haag moet eerst vragen en daarna wordt er door de Friese bevolking besloten of zij het willen dragen!

                 De dream fan Roelie Keulen

                  Ik dream, Dot ik oer de hiele wrald grutsk kin weze op Fryslan. ...en blied bin omdat ik een Fries bin!

                  De dream fan 'Gerben Zonderland'

                  De dream fan Marcel

                   In KFC yn Lemmer.

                   De dream fan Wiebe van Marrum

                    Gratis openbaar vervoer voor iedereen.

                    De dream fan Jamey en Dillen

                    De dream fan A. Wouda

                     Mijn vader 87 jaar heeft vroeger fryslan op zijn elf en dertigst gefietst, dat was een fietstocht langs de 11 Friese steden en 30 Friese grietenijen. Leuk voor het toerisme, weer mee beginnen.

                     De dream fan J. Hoekstra

                      Het agrarische leven bestaan houden dat hoort bij friesland.

                      De dream fan Willem Groeneveld

                       Dat de politiek eerlijk en transparant wut en zonder belang, behalve algemeen belang. Eerlijkheid en transparantie is de sleutel foar een betere wrald!!

                       De dream fan A.G. Terpstra

                        Krekt as Wetsus yn Ljouwert yn Fryslân ( it Hearefean as Drachten) een "Kenniscentrum" foar hout, houtskeletbou en der oan keppele it saneamde "Passief Bouwen" mei kunde fan boufysika, sunig mei energy en bygelyks isolearen. Duorsum en hout hat de takomst! Regio Noord Nederlan en Noord Dutslan.

                        De dream fan Suzette de Ruiter

                         Dat alle skoallen yn nederlân fryske les krije, want it is dochs oars dan oare talen en it is in hiele bysûndere taal en ik fyn dat elkenien dit moat kinne prate sadat fryslân noch bekender wurdt, want dat is dochs wat elkenien wol!

                         De dream fan Hendrik Westra

                          Myn dream is dat Geert en Jaantje sa gau as it kin wer op de sneon te harkjen binne!!

                          De dream fan Foeke Bruinja

                           In mienskip wert els akseptearre wurdt sa as dy is, sûnder jalûrs te wêzen op mekoar, mei respekt foar mekoar, sûnder belesten en belesting. Sûnder lytse as grutte graaiers wert it wolwêzen fan de mienskip op it selde nivo stiet as dat van it minske.Wert alle indivudiele talinten yn- set wurde foar dat doel. Mei leafde en neisteleafde. En no 't wy dôchs oan 'e gong binne, doch dan ek mar sûnder geweld en fjochtersark.

                           De dream fan Jeltje Huitema

                            Mijn droom is dat jeugdzorg gaat werken naar behoren en zorgdraagt voor de juiste hulp en zorg bij de ouders thuis en dat ouders op eigen kunnen indien met behulp van het eigen krachtwerk de kinderen thuis kunnen opvoeden. Dat de kinderen die nu in pleeggezinnen verblijven en weer thuis kunnen wonen terug naar huis gaan.Kinderen hebben het recht om op te groeien bij hun biologische ouders. Dit voorkomt teveel kosten want een kind thuis op laten groeien met eigen kracht netwerk is goedkoper.

                            De dream fan Sjoerd Keizer

                             "10.000 banen derbei, technykpakt en kampusprojecten yn Dokkum, St-Anne en Kollum, maatwurk yn de soarg, innofaasje stimulearje foar in bettere ekonomie en wurk, oandacht oan "verborgen wurkleazens", nog mear ynsette op rekreatie en toerisme Kollum wettersportdoarp, Dokkum Suder ie en Holwerd oan see, alle doarpen der by luke mei Kulturele haadsted 2018, gjin wynmunen mar mear sinne- energie, ynsette op de untwikkelingen fan salt en swiet wetter (Wetsens), hierwenningen oanpakke mei legere energielesten en undersykje ot erfpacht ek foar partikulieren oantrekkelyk is."

                             De dream fan Uilkje Bakker: kij

                              De kij en kealtsjes simmers wer yn it lan. Dit mis ik yn de griene greide fan Fryslân. Dit is myn dream.

                              De dream fan de skoalband fan It Dockinga College

                              De dream fan Gerrit Rypma: romte foar natoer

                               Myn dream is mear romte foar de natoer. Spesjaal foar de greidefûgels.

                               De dream fan Wiesje Ponjée

                               Wat mear foar in oar klear stean.

                               De dream fan Annechina de Jong: net mear bouwe

                                Gjin inkel m2 natoer en greide mear brûke foar bebouwing. Mar besteande bou innovearje, in oare bestimming jaan, Slope en nij bouwe, ek yn de binnenstêd. Troch partikulieren en ûndernimmers mei hert, sadat it pand in ferhaal en siel, dus útstrieling kriget. Tsjin leechsteande gebouwen, ferloedering, foar libben, in gesellige omjouwing en moaie stêden. En soene produksjebedriuwen begjinne kinne yn lege grutte wenboulevards?

                                De dream fan Keila

                                De dream fan Menno Tuik: in pestfrije provinsje

                                 Mijn droom voor Friesland is dat we met respect met elkaar blijven omgaan. Een pestvrije provincie, waarin een ieder zich veilig voelt! Dat mensen zich hier welkom voelen.
                                 Dat we dus zorg dragen voor elkaar ongeacht ras, kleur, voetbalclub, enz.!

                                 De dream fan Mathijs van der Stegen

                                 De dream fan Melle Cornelis út Hallum

                                 De dream fan Catharinus Veninga: griene enerzjy foar elkenien

                                  Ik stel foar om 100 miljoen fan'e Nuon jilden (dy't fan alle ynwenners fan Fryslân is) út te lûken foar subsydzje fan enerzjybesparring fan partikuliere wenten en foar it pleatsen fan sinnepanielen en -kollektors. Minsken dy't gjin jild hawwe om dit oan te skaffen kinne in rinteleaze liening krije. Der moatte enerzjy-koöperataasjes komme foar in doarp, wenwyk of strjitte sadat minsken dy't in dak hawwe dêr't gjin panielen op kinne, dan de stroom krije kinne fan ien fan wa it dak der wol geskikt foar is.
                                  Dit jout in soad wurk oan boufakkers en troch de grutskalichhied kin der ek goedkeap ynkocht wurde. Op dizze wyze kinne we in goeie bydrage dwaan foar it miljeu en hoege de minsken minder oan enerzjy út te jaan en kin dat jild wer earne oars oan bestege wurde.

                                  Dreamen op it Dockinga College yn Ferwert

                                  De dream fan Sjoerd Jelle Wiersma: alle Friezen in basisynkommen

                                   Alle Friezen een basisinkomen zodat iedereen vrij is om te gaan doen wat ie wil. Ambtenaren hoeven niet meer uitkeringsgerechtigden te controleren en kunnen ook gaan doen wat ze liever doen of iets anders gaan controleren. Mensen die nu met tegenzin naar hun werk gaan kunnen hun baan overlaten aan mensen die dat werk wel leuk vinden. Kunstzinnige mensen worden niet meer belemmerd, omdat ze zich onvoorwaardelijk aan hun kunst kunnen wijden. Wat natuurlijk weer goed is voor het product Fryslân en precies past in het CH2018 verhaal.
                                   Het basisinkomen zal mensen ook in staat stellen om meer voor de samenleving
                                   te doen, omdat ze er dan gemakkelijker voor kunnen kiezen. Je kunt er
                                   bijvoorbeeld voor kiezen om halve dagen te gaan werken en de andere helft gebruiken om het groen te promoten.
                                   Het zou heel mooi zijn als meer mensen helpen met het aanleggen van schooltuinen.
                                   Leerlingen die ook lessen krijgen in schooltuinen of veel in het groen zijn kunnen zich beter concentreren en zullen daardoor hogere cijfers halen.
                                   Naast dit alles zullen ook mantelzorgers beter beloond worden en ontspannender hun werk kunnen doen, dus minder stress en minder fouten.
                                   Natuurlijk zou het voor iedereen goed zijn, pake's en beppe's kunnen vaker bezoek krijgen van kinderen en kleinkinderen want die hebben ook meer tijd om op visite te komen. Afijn een betere samenleving voor Fryslân is binnen handbereik.

                                   De dream fan Ferd Akkerman

                                   De dream fan Annie Kruiper-Postma

                                   De dream fan Joeke Ploeg út Ljouwert

                                   De dream fan Sicco Rypma: hynder as motor foar duorsume rekreaasje

                                    Hieltyd mear ynwenners fan Fryslân, mar ek de toeristen, ûntdekke it plattelân om dêr duorsum te rekreëarjen. It giet dan om ús gasten dy’t hjir kampeare, sile, swimme, tochten meitsje op de fyts of mei in sloepke, kuierje en tagelyk in terraske pikke of in hapke ite.
                                    Njonken de tradisjonele foarmen fan rekreaasje moat socht wurde nei nije ympulzen. Sa wurde bygelyks hynders hieltyd faker sjoen as ‘de nije motor’ fan it plattelân. Foar de rekreant hâldt dat yn dat der aventoerlike en rekreative tochten makke wurde op de rêch fan in hynder.
                                    Foar de rekreaasje sektor is it in nije ynkomsteboarne en, ek net ferkeard, is der in nije bestimming foar leechkommende stjelpen.
                                    Troch it oanlizzen fan in Rutepaden Netwurk krijt de duorsume rekreaasje yn Fryslân in grutte ympuls.
                                    Duorsume rekreaasje is ferantwurde rekreaasje, dat rekken hâldt mei miljeu en kultuer. Hieltyd mear minsken genietsje fan it Fryske lânskip, begripe it belang fan de doarpskultuer en wolle dat yn stân hâlde. En wat te tinken fan it oprjochtsjen fan in Agraryske Natuer- en Lânskipsferiening. Boeren dogge dan net allinnich oan melken mar ek oan lânskip; oan it beskermjen fan de greidefûgels, behear fan sleatskanten en (tradisjonele) beplanting fan de hiemen.

                                    De dream fan Micky Koome út Rinsumageest

                                    De dream fan Marrit út Ferwert

                                    De dream fan Henk Bijma: Fryslân in eigen steat

                                     Van Friesland en eigen staat maken, zonder inmenging van Nederland, Europa of wie dan ook. Het Friese volk maakt een eigen munt en niet een munt die door de banken worden gemaakt. 1 bank is genoeg en dat is de bank van het Friese volk. In dit Friesland horen geen politieke partijen meer thuis, maar het volk beslist wat er gebeurt in ons Friesland. Elk dorp of stad levert 1 vrijwilliger die in ons parlement gaat zitten. Hierdoor levert elk dorp of stad zijn stem in de democratie.De dorpen worden dan niet meer leeggeroofd van scholen, winkels, werkgelegenheid etc. Ook de belastingen kunnen drastisch omlaag, huren en hypotheken worden goedkoper, woningbouwverenigingen, en banken kunnen niet meer graaien uit de subsidie potten van onze overheid. Verder zorgen wij Friezen voor onze eigen werkgelegenheid in ons eigen land, zonder dat dit werk wordt overgenomen door een open Europa. En zo kan ik nog wel even doorgaan, heb nog wel meer ideeën hoe Friesland er uit zou kunnen zien. M.a.w Friesland moet verlost worden van de grote graaicultuur die er nu heerst in Nederland en Europa.

                                     De dream fan Jos: kabouterwrâld

                                      Libje in een freonlike wrâld, lykas kabouters.

                                      De dream fan Pyt Nauta út Ferwert

                                      De dream fan frou Engwerda-Hoekstra út Ljouwert

                                      De dream fan Betty Postma: lok

                                       As ik troch Fryslân fyts, in moai plakje sykje foar efkes skoft
                                       it fielen hâld as doe't ik in lyts famke wie:
                                       sitte oant wetter, moaie fiergesichten, fûgels hearre, yn alle rêst ..... dit is lok!

                                       De dream fan Jelle Arjaans

                                       De dream fan konsjerzje Anton Wiersma fan It Dockinga Collega

                                       De dream fan Thirza fan Heegebeintum

                                       (advertinsje)