Iepen sollisitaasjes

Wolsto graach oan it wurk by Omrop Fryslân, mar is der net in (geskikte) fakatuere? Dan kinsto ek in iepen sollisitaasje stjoere. Troch it formulier yn te foljen komt dyn sollisitaasje binnen by de ôfdieling P&O. Sy sille dan sa gau as mooglik kontakt mei dy opnimme oer it ferfolch fan dyn sollisitaasje. It is belangryk datsto alles ynfollest en datst in cv en motivaasjebrief mei stjoerst. Sa kinne wy in goeie ôfwaging meitsje oftsto in skikte kandidaat bist om by ús te wurkjen.

Bestannen meie net grutter wêze as 10 MB.
Tastiene bestânsformaten: pdf doc docx.
Hasto noch opmerkingen of fragen, lit it hjirboppe witte.
(Advertinsje)