Fakatueres

Omrop Fryslân is in publike omrop en in mediabedriuw dat folop yn ûntwikkeling is. Neist regionale radio, telefyzje en ynternet, makket Omrop Fryslân ek programma’s foar NPO 2 en binne der edukative programma’s op radio en telefyzje. Omrop Fryslân wol regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber en tagonklik wêze, ferdivedearje en fariearje. En Frysk: it poadium foar maatskiplike diskusjes yn de provinsje, belutsen by en ûnderdiel fan it deistige Fryske libben. Koartsein, Omrop Fryslân wol it mediabedriuw wêze dêr’t de Friezen net sûnder kinne!

Fakatueres

Wy hawwe op it stuit ien fakatuere:

Freelance sjoernalisten

▶️ Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Staazje by de Omrop

Fakatuere ôfstudearopdracht finânsjes en administraasje

▶️ Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Fakatuere stazjêr redaksje IepenUP Live. Dizze staazje falt ûnder IepenUP/Neushoorn.

▶️ Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Oare staazjes

Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljende en dynamyske staazje? Dan hawwe wy miskien wol it staazjeplak foar dy! Op ferskate ôfdielingen ha wy staazjeplakken beskikber foar MBU- en HBU-studinten.
▶️ Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

(advertinsje)