Fakatueren

Omrop Fryslân is in publike omrop en in mediabedriuw dat folop yn ûntwikkeling is. Neist regionale radio, telefyzje en ynternet, makket Omrop Fryslân ek programma’s foar NPO 2 en binne der edukative programma’s op radio en telefyzje. Omrop Fryslân wol regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber en tagonklik wêze, ferdivedearje en fariearje. En Frysk: it poadium foar maatskiplike diskusjes yn de provinsje, belutsen by en ûnderdiel fan it deistige Fryske libben. Koartsein, Omrop Fryslân wol it mediabedriuw wêze dêr’t de Friezen net sûnder kinne!

Fakatueren

Staazje

Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljende en dynamyske staazje? Dan hawwe wy miskien wol it staazjeplak foar dy! Op ferskate ôfdielingen ha wy staazjeplakken beskikber foar mbu- en hbu-studinten.
Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Iepen sollisitaasjes

Iepen sollisitaasjes binne fan herte wolkom by Omrop Fryslân. Folje dan it formulier yn. Us meiwurkers fan P&O sille dan ynkoarten kontakt mei dy opnimme.
Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

(Advertinsje)