Uleballen útplúzje yn Oerterp

Foar bern fan 6 oant 12 jier. Graach oanmelde oant ien dei yn't foar by Betty Kooistra, till.nr. 0511 - 463 681 (tusken 18.00 en 20.00 oere)

Location: 
De Fûgelhelling Oerterp
(advertinsje)