Pop-Up Koar op Sânfurd

Selskip/orkest/ muzyk, de Dútser Holger Postma is in fêste fakânsjegast yn 'e Gaastmar. Dizze kear mei in spesjaal doel. Yn syn eigen regio yn Dútslân hat hy in oprop dien en sa is der in groep gearstald dy't mei syn allen nei de Gaastmar kommen binne. Sy ha repeteart foar in spesjaal konsert yn it tsjerkje fan Sânfurd. Ek ynwenners fan 'e regio kinne mei repeteare sadat de ferbining libbensecht wurdt.

Location: 
Tsjerke fan Sânfurd Sânfurd
(advertinsje)