MELDINGEN FAN OARE EVENEMINTEN DY'T NET TROCHGEANE Y.F.M. IT CORONAVIRUS

Eveneminten dy't net trochgeane op 28 maart:

* Eksposysje "Vrouwen van Nu" yn Oerterp
* Útlopersfeest yn De Stolp yn Snits
* Open Huizen Dag (yn hiel Nederlân)
* Foarstelling Hans en Steven Kazan yn De Colle yn Kollum
* WOC Lionitas "Condensloop" yn Ljouwert
* Konsert  "De Jonge Talenten" yn de Groate Kerk St.Jabik
* Konsert Maestro op 'e Jouwer
* Koor "Tusken Waad en Wiid" yn Minnertsgea
* OKK jierlikse útfiering yn Jonkerslân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * Wurkgroep Maritieme Skiednis: Sympoasium Houtfeart en houthannel yn 'e 18e iuw yn it Fries Scheepvaart Museum yn Snits.
* Kuiertocht "Kameleondorp" Terherne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      * * Gearkomste "Gemma Frisius" Oranje Hotel Ljouwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

Datum/tijd: 
28 Maart 2020 - 00:01
Location: 
Ljouwert
(advertinsje)