Iepenloft-tsjinst yn Wurdum

De RK-parochy yn Wytgaard en de PKN-gemeente yn Wurdum organiseare in fiering mei as tema :  "SAMEN". Dizze fiering wurdt laadt troch pastoor Stiekema en dominee Wiebrig de Boer-Romkema en de Brassband Wirdum begelied by it sjongen.

Om 8.45 oere is eltsenien wolkom om meielkoar te iten en de fiering is fan 9.15 - 10.15.  Nei de fiering stiet de kofje klear. 

Datum/tijd: 
23 Juny 2019 - 08:45
Location: 
Camstrastate
Werpsterdyk 11
Wurdum
(advertinsje)